คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ(เครื่องมือกล)

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ(เครื่องมือกล)