เสริมทักษะการพูด ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการพูด การเรียบเรียงความคิด การเก็บข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้คุณธรรม จรรยามารยาทของผู้พูด แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การนำเสนอความรู้ความคิดและประสบการณ์  ปัจจัยในการพูด  การพูดในโอกาสต่าง ๆ  การพูดที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ  การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาประกอบการพูด  บุคลิกภาพในการพูด

        โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนภาษา  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิด การพูดอย่างมีวิจารณญาณ

        เพื่อฝึกปฏิบัติการพูดในรูปแบบต่าง ๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันต่อไป