คอมพิวเตอร์ระดับปฐมวัย

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป