วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม มุ่งถึงการอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาสังคมในเรื่องที่น่าสนใจ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงศึกษาทฤษฎีทางสังคม เช่น ทฤษฎีกดดัน ทฤษฎีการควบคุมสังคม ทฤษฎีทางเลือกเพื่อนำมาประกอบในการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา เป็นต้น