เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม (1307 414)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาสัมมนากฎหมายกับปัญหาสังคม มุ่งถึงการอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาสังคมในเรื่องที่น่าสนใจ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงศึกษาทฤษฎีทางสังคม เช่น ทฤษฎีกดดัน ทฤษฎีการควบคุมสังคม ทฤษฎีทางเลือกเพื่อนำมาประกอบในการวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา เป็นต้น