930-202 (section 02) Tourist Transportation for Tourism

คำอธิบายชั้นเรียน

การขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระเพื่อการท่องเที่ยว