homeบธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
person
บธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

ผู้สอน
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
บธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9088

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)