เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม