homeบธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
personperson_add
บธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

ผู้สอน
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บธ 0107 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9088

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)