เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 0111 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ  ทั้งแบบเชิงเส้น  อาร์เรย์  ลิงค์ลิสต์  แสตก  คิว  และแบบไม่ใช่เชิงเส้น  ต้นไม้  กราฟ  เครือข่าย  การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ  เทคนิคการเรียงลำดับ  ค้นหาข้อมูล  การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ