homeETI 4701 การสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556
person
ETI 4701 การสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ETI 4701 การสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9105

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ประเภทและรูปแบบของสังคมชุมชนออนไลน์ หลักการสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาสังคมชุมชนออนไลน์ให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดความรู้ การสร้างกิจกรรมภายในสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่าย รวมถึงมารยาทในการใช้งาน ฝึกปฏิบัติการสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)