เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI 4701 การสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมาย ประเภทและรูปแบบของสังคมชุมชนออนไลน์ หลักการสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนาสังคมชุมชนออนไลน์ให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดความรู้ การสร้างกิจกรรมภายในสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่าย รวมถึงมารยาทในการใช้งาน ฝึกปฏิบัติการสร้างสังคมชุมชนออนไลน์และเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา