เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบ  การสร้าง  การผลิต การนำไปใช้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา