ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบ  การสร้าง  การผลิต การนำไปใช้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา