homeETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 2/2556
personperson_add
ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ETI 2101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Sect.07) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9107

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการออกแบบ  การสร้าง  การผลิต การนำไปใช้  การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม  แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)