การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อ