ICT01-เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสารสนเทศเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้ในชีวอตประจำวันอย่างเหมาะสม