home1553302 Prose Selections
person
1553302 Prose Selections

ผู้สอน
Salila Vongkrachang
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1553302 Prose Selections

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9133

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)