homeวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
person
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สอน
ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9145

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กระบวนการวิจัยการตั้งคำถามของการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมวิธีการสร้างกรอบแนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการเขียนโครงร่างและการรายงานผลการอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)