วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้สอน

ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9145

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการวิจัยการตั้งคำถามของการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมวิธีการสร้างกรอบแนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการเขียนโครงร่างและการรายงานผลการอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.