homeวิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
personperson_add
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สอน
ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9145

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการวิจัยการตั้งคำถามของการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมวิธีการสร้างกรอบแนวคิด  ทฤษฎีการออกแบบการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการเขียนโครงร่างและการรายงานผลการอภิปรายผลและสรุปผลการวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)