เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4076401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุข 3(2-2-5)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

4076401  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุข  3(2-2-5)

                 Information Technology for Public Health

          วิทยาการของการวิเคราะห์หลักการ  และทฤษฎีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสุขภาพชุมชน การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศในข่ายงานระดับต่าง ๆ การจัดการระบบข้อมูล โดยการจำแนกประเภทข้อมูล การตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูล ตลอดจนการคาดประมาณข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการพัฒนาสุขภาพชุมชน

            Science principles and theories of analysis of information technology and applications for the development of community health the emphasis on information technology in community health. Connection information systems and network at different levels. Management information systems. The classification data review and refine the data and estimate the required in formation in the planning of community health development.