homeการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
personperson_add
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ วันดี สุทธรังษี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9164

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการเรียนหัวข้อ ขอบเขตงานสุขภาพจิตและจิตเวช ลักษณะและบทบาทพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)