homeการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
person
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ วันดี สุทธรังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9164

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการเรียนหัวข้อ ขอบเขตงานสุขภาพจิตและจิตเวช ลักษณะและบทบาทพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)