การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ ๒ ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้จากการเรียนหัวข้อ ขอบเขตงานสุขภาพจิตและจิตเวช ลักษณะและบทบาทพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช