เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ETI 1202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง  การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเบื้องต้น รวมทั้งการวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา