homeETI 1202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556
personperson_add
ETI 1202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ETI 1202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9213

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง  การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเบื้องต้น รวมทั้งการวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)