ETI 1202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556


ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ETI 1202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 2/2556

Class ID
9213

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ และระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง  การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ การบำรุงรักษาเบื้องต้น รวมทั้งการวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)