HMT301

ผู้สอน
ดร. พวงรัตน์ จินพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
HMT301

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9216

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

HMT 301 เวชศาสตร์สารสนเทศ (Medical Information System)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พวงรัตน์  จินพล และ อาจารย์ภัสสร จอมแพะ

ภาคการศึกษาที่ 2 / 2555  ชั้นปีที่เรียน ชั้นปีที่ 3

คำอธิบายรายวิชา

การจัดการเวชศาสตร์สารสนเทศ การนำคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารสถานพยาบาล ในงานรักษาพยาบาล การสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย การบันทึก แปลความหมาย การรักษา การสืบค้น การวิเคราะห์ ระบบต้นทุน ความคุ้มทุน และการประเมินผล การจัดทำมาตรฐานการเก็บรวบรวม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)