homeง30209 ม4/4
person
ง30209 ม4/4

ผู้สอน
ครู ธัญพิสิษฐ์ ศิริโก่งธนู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง30209 ม4/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9257

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การโปรแกรม1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)