ผู้สอน
กมลวัณย์ โมราศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

930-203 Tourism Resource and Tourism Potential Section 01


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9262

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

(ภาษาไทย) ความหมาย ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว หลักการและแนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว การประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยว หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การฝึกภาคสนาม

(ภาษาอังกฤษ) Definition, types of tourism resources, types of tourism activities, principles and process of natural and cultural resource management, tourism resources conservation, potential assessment, law and regulations, field trip