home460–383 Procurement Management (2/2556)
person
460–383 Procurement Management (2/2556)

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
460–383 Procurement Management (2/2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9276

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

460–383 การบริการการจัดหา (Procurement Management)

จำนวนหน่วยกิต    :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน  :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์

วัน  เวลาเรียน   :   อังคารและพฤหัสบดี   เวลา 10.30-11.50 น. ห้องเรียน  ข.201


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)