เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460–383 Procurement Management (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

460–383 การบริการการจัดหา (Procurement Management)

จำนวนหน่วยกิต    :   3 หน่วยกิต

อาจารย์ผู้สอน  :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์

วัน  เวลาเรียน   :   อังคารและพฤหัสบดี   เวลา 10.30-11.50 น. ห้องเรียน  ข.201