เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความ  สรุปความ  ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน อธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ  และที่มาของขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและของไทย  และนำไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล  ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า สืบค้น บันทึก  วิเคราะห์  สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน และท้องถิ่นและประเทศชาติ  จัดและเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  มีวินัย  มีความใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และรักความเป็นไทย