เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-486: Special Topics in Logistics and Supply Chain Management (Green Logistics and Supply Chain Strategies)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การนำเครื่องมือทางการบริหารจัดการมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร นำไปสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทานกลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ทฤษฎี LEAN ทฤษฎีเงื่อนไขข้อจำกัด ทฤษฎี Just In Time (JIT) การจัดการคุณค่าและการบริหารจัดการโครงสร้างการผลิต ปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิต ปัญหาของอุตสาหกรรมการกระจายสินค้า ปัญหาของอุตสาหกรรมค้าส่งอนาคตของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและประเด็นที่ต้องพิจารณา