เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษากระบวนทัศน์การจัดการสมัยใหม่ เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กร (POLC)