มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนทัศน์การจัดการสมัยใหม่ เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กร (POLC)