มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนทัศน์การจัดการสมัยใหม่ เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กร (POLC)