มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษากระบวนทัศน์การจัดการสมัยใหม่ เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์กร (POLC)