เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร_M.6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนทุกคนและต้องสมัครในช่วงเวลาที่กำหนด