เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารM_6/8

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนจะต้องสมัครเข้าเรียนทุกคนและต้องสมัครในช่วงเวลาที่กำหนด