เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

241-212 (2-2556) Introduction to Database & Information

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์  หลังศึกษาวิชานี้แล้วนักศึกษาสามารถ :

  1. บอกหลักการและความมุ่งหมายของระบบฐานข้อมูลได้

  2. อธิบายรายละเอียดของฐานข้อมูลชนิด E-R ได้

  3. อธิบายรายละเอียดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้

  4. บอกความสัมพันธ์ของ แฟ้มข้อมูลและโครงสร้างของระบบ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลได้

  5. เขียนคำสั่งโดยภาษาสำหรับประมวลผลฐานข้อมูลเพื่อการนิยามข้อมูล และการเรียกค้นข้อมูลได้

  6. อธิบายขั้นตอนการพัฒนาฐานข้อมูล

  7. บอกกระบวนการในการทำคิวรี่ด้วย relational algebraได้

  8. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยทฤษฎีรูปแบบบรรทัดฐานได้

  9. อธิบายหลักการพื้นฐานของฐานข้อมูลกับระบบสารสนเทศ

หนังสือประกอบการศึกษาหลัก


1. T. Connolly and C. Begg. 2010. Database Systems:A Practical Approach to Design, Implementation and Management 5th Edition. Addison-Wesley.

2.  Henry F. Korth and Abraham Silberschatz.  2002.  DATABASE SYSTEM CONCEPTS.  
  4th edition. McGraw-Hill.

หนังสือแนะนำ

1.  ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย 2552.  การออกแบบและบริหารฐานข้อมูล  พิมพ์ครั้งที่ 3 .กรุงเทพฯ: บริษัทดวงกมลสมัย จำกัด.

2. J. Murach. 2012. Murach's MySQL. Mike Murach & Associates Publisher

3. R. Ramakrishnan and J. Gehrke. 2000. Database management systems. McGrawHill.