home56-2 4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (ภาค กศ.บป.)
personperson_add
56-2 4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (ภาค กศ.บป.)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
56-2 4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (ภาค กศ.บป.)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9410

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา 4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (Public Health Sociology) หน่วยกิต 2(2-0-4) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยากับการสาธารณสุข ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อโอกาสการเป็นโรคหรือการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ความต้องการของสังคมในด้านสาธารณสุข สถาบันต่าง ๆ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพแลพความเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์และการสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ชื่อเต็มปริญญา: สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต / Bachelor of Public Health

ชื่อย่อปริญญา: ส.บ. / B.P.H.

ปรัชญาของหลักสูตร: ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ให้มีทักษะการคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการทำงานด้วยแนวคิดสุขภาพองค์รวมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของท้องถิ่น สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิตและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาวิชาชีพด้านสาธารณสุขด้วยกระบวนการวิจัยและกระบวนการจัดการความรู้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพของท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ

2.วิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

3.วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปและเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

4. สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้


4914303 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (Public Health Sociology) หน่วยกิต 2(2-0-4) ความหมายและโครงสร้างของสังคม ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ ลักษณะการให้บริการสาธารณสุข และปัญหาในการรับบริการของประชาชน

ชื่อเต็มปริญญา: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) / Bachelor of Science (Public Health Science)

ชื่อย่อปริญญา: วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) / B.S. (Public Health Science)

ปรัชญาของหลักสูตร: เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้มีความสามารถเชิงสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

1. เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีครรลองชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นพลเมืองดีของชาติ

2. เพื่อให้บัณฑิตสามารถบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับชุมชนที่สอดคล้องเชิงสากล

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ในแขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ตามความต้องการของท้องถิ่น

4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)