โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง102

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

High level language programming