วิชางานสร้างเครื่องมือจับยึด

เกี่ยวกับชั้นเรียนงานสร้างเครื่องมือจับยึด เป็นอุปกรณ์