วิชางานสร้างเครื่องมือจับยึด

คำอธิบายชั้นเรียน

งานสร้างเครื่องมือจับยึด เป็นอุปกรณ์