วิชากรรมวิธีการผลิต (2101-2112)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเนื้อหาดังนี้

  1. ความหมายการผลิต
  2. ความหมายของอุตสาหกรรม
  3. ประเภทของอุตสาหกรรม
  4. การจำแนกผลิตภัณฑ์
  5. หลักการทั่วๆ ไปของอุตสาหกรรมการผลิต
  6. องค์ประกอบของอุตสาหกรรม
  7. หลักเกณฑ์การผลิตในแง่ของเศรษฐกิจ
  8. ฯลฯ