เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชากรรมวิธีการผลิต (2101-2112)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเนื้อหาดังนี้

  1. ความหมายการผลิต
  2. ความหมายของอุตสาหกรรม
  3. ประเภทของอุตสาหกรรม
  4. การจำแนกผลิตภัณฑ์
  5. หลักการทั่วๆ ไปของอุตสาหกรรมการผลิต
  6. องค์ประกอบของอุตสาหกรรม
  7. หลักเกณฑ์การผลิตในแง่ของเศรษฐกิจ
  8. ฯลฯ