homeวท.วส.121&วท.สธ.250 Epidemiology
personperson_add
วท.วส.121&วท.สธ.250 Epidemiology

ผู้สอน
นางสาว ยุวดี ตรงต่อกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท.วส.121&วท.สธ.250 Epidemiology

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9434

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน Epidemiology มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และวิวัฒนาการของระบาดวิทยา(วิทยาการระบาด) ธรรมชาติของการเกิดโรค การตรวจคัดกรอง หลักการกระจายของโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค การดำเนินงานทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประเทศไทย การสอบสวนทางระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติชีพและสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในทางระบาดวิทยา การนำเสนอข้อมูลทางสถิติ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาในการวางแผนแก้ปัญหา การประยุกต์วิธีการควบคุมและป้องกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)