เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท.วส.121&วท.สธ.250 Epidemiology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียน Epidemiology มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และวิวัฒนาการของระบาดวิทยา(วิทยาการระบาด) ธรรมชาติของการเกิดโรค การตรวจคัดกรอง หลักการกระจายของโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค การดำเนินงานทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประเทศไทย การสอบสวนทางระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติชีพและสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในทางระบาดวิทยา การนำเสนอข้อมูลทางสถิติ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาในการวางแผนแก้ปัญหา การประยุกต์วิธีการควบคุมและป้องกัน