homeวท.วส.121&วท.สธ.250 Epidemiology
person
วท.วส.121&วท.สธ.250 Epidemiology

ผู้สอน
นางสาว ยุวดี ตรงต่อกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท.วส.121&วท.สธ.250 Epidemiology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9434

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียน Epidemiology มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึง ความหมาย ขอบเขต จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และวิวัฒนาการของระบาดวิทยา(วิทยาการระบาด) ธรรมชาติของการเกิดโรค การตรวจคัดกรอง หลักการกระจายของโรค หลักการป้องกันและควบคุมโรค การดำเนินงานทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของประเทศไทย การสอบสวนทางระบาดวิทยา การศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติชีพและสถิติต่าง ๆ ที่ใช้ในทางระบาดวิทยา การนำเสนอข้อมูลทางสถิติ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยา การประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาในการวางแผนแก้ปัญหา การประยุกต์วิธีการควบคุมและป้องกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)