เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

56-2 [ก3-พฤ-บ่าย]วท6002104:การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,[9440]

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วท 6002104 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, กลุ่ม 3

วันพฤหัสบดี 1305-1645 3/303และ3/408

จำนวนที่จะลงทะเบียน  30 คน

ลงทะเบียนแล้ว.... คน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของประโยคคำสั่ง เช่น ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระทำการ นิพจน์ ฟังก์ชัน เป็นต้น ชนิดของข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อยการส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Java, C เป็นต้น การฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม