การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้ไฟล์เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ฐานข้อมูลประเภทต่างๆ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการใช้ฐานข้อมูลและไฟล์ ในการจัดเก็บข้อมูล ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เรียนรู้คำสั่งของภาษา SQL : Structure Query Language เพื่อใช้งานและจัดการกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DBMS : Database Management System ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน