เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5475.124 วิชา การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา


  ศึกษาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลซึ่งทำงานแบบ Client Sever เช่น Oracle, MySQL, Microsoft SQL หรือโปรแกรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน โดยศึกษาหลักการทำงาน การติดตั้งโปรแกรม วิธีการใช้งาน การควบคุม การเรียนใช้ข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูล การจัดการกับระบบรักษาความปลอดภัย การกำหนดสิทธิการใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ศึกษาได้ เน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการใช้ความรู้เรื่องฐานข้อมูลไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ และไม่เบียดเบียนข้อมูลหรือระบบอื่นๆ


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **