สฎ.1623.121 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สฎ.1623.121 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

รหัสวิชา
9465

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา


แนวความคิดและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเทคนิคการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการขององค์กรโดยอาศัยทรัพยากรเท่าที่องค์กรสามารถจัดหาได้ การจัดหาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดจ้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน กระบวนการธุรกิจ  ความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ  การใช้สารสนเทศในการจัดการกระบวนการธุรกิจ  ในด้านการผลิต การตลาดการเงินและบัญชีและการบริหารงานบุคคลแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจในอนาคต กรณีศึกษา


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **฿166.00 -41.57%
฿2,190.00 -63.93%
฿193.00 -45.08%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)