เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สฎ.1623.121 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา


แนวความคิดและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเทคนิคการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการขององค์กรโดยอาศัยทรัพยากรเท่าที่องค์กรสามารถจัดหาได้ การจัดหาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดจ้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน กระบวนการธุรกิจ  ความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ  การใช้สารสนเทศในการจัดการกระบวนการธุรกิจ  ในด้านการผลิต การตลาดการเงินและบัญชีและการบริหารงานบุคคลแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจในอนาคต กรณีศึกษา


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **