homeสฎ.1623.121 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
personperson_add
สฎ.1623.121 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สฎ.1623.121 วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9465

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


แนวความคิดและการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเทคนิคการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการขององค์กรโดยอาศัยทรัพยากรเท่าที่องค์กรสามารถจัดหาได้ การจัดหาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดจ้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านสารสนเทศ การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้ในระบบข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขัน กระบวนการธุรกิจ  ความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละหน้าที่ทางธุรกิจ  การใช้สารสนเทศในการจัดการกระบวนการธุรกิจ  ในด้านการผลิต การตลาดการเงินและบัญชีและการบริหารงานบุคคลแนวโน้มของระบบสารสนเทศทางธุรกิจในอนาคต กรณีศึกษา


** นักศึกษาสามารถ ติดตามข้อมูล เอกสาร ส่งงาน ผ่านทางระบบ ตามวันและเวลาที่อาจารย์กำหนดได้เลยค่ะ **ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)