ฟิสิกส์5 ห้องพิเศษ 56 เทอม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์