เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การอนุรักษ์พลังงานความร้อน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาโครงสร้างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อน เช่น เครื่องกำเนิดไอน้ำ เตาเผา เป็นต้น การนำความร้อนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การใชัพลังงานความร้อนร่วม อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อน เทคนิคการตรวจวิเคราะห์พลังงานความร้อนและกรณีตัวอย่าง การคำนวณหาอัตตราส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เหมาะสม