เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/56_BasicIT_2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ป.กบช 2/1 วันจันทร์เช้า COM2