การสร้างสื่อมัลติมีเดีย_M6

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนในภาคทฤษฎีจะดำเนินการเรียนผ่านระบบห้องเรียน