homeการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5473.122
person
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5473.122

ผู้สอน
นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กลุ่มเรียน 5473.122

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9513

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษากระบวนการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจ วงจรของการพัฒนาระบบงาน การบริหารโครงการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การพิจารณากาหนดความต้องการสารสนเทศ การออกแบบข้อมูลนาเข้า และผลลัพธ์ของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดเชิงตรรกะ การใช้เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ การประเมินผล และการดูแลรักษาระบบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)