homeสัมมนาการประชาสัมพันธ์
personperson_add
สัมมนาการประชาสัมพันธ์

ผู้สอน
person
จารุวรรณ ปวราจารย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สัมมนาการประชาสัมพันธ์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9516

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)