เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สัมมนาการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556