homeสัมมนาการประชาสัมพันธ์
person
สัมมนาการประชาสัมพันธ์

ผู้สอน
จารุวรรณ ปวราจารย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาการประชาสัมพันธ์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9516

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)