สัมมนาการประชาสัมพันธ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเลือกของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  คณะวิทยาการจัดการ 

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556