home721-351 Instrumental analysis
personperson_add
721-351 Instrumental analysis

ผู้สอน
นางสาว วีรยา คุ้มเมือง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
721-351 Instrumental analysis

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9519

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์สารโดยวิธีทางสเปกโทรสโคปี การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า เช่น โพเทนชิโอเมทรี โพลาโรกราฟี

และคอนดักโทเมทรีClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)