เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

721-351 Instrumental analysis

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์สารโดยวิธีทางสเปกโทรสโคปี การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า เช่น โพเทนชิโอเมทรี โพลาโรกราฟี

และคอนดักโทเมทรี