721-351 Instrumental analysis

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและเทคนิคการวิเคราะห์สารโดยวิธีทางสเปกโทรสโคปี การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า เช่น โพเทนชิโอเมทรี โพลาโรกราฟี

และคอนดักโทเมทรี