homeGEHL 1555 สุขภาพเพื่อชีวิต (2/2556)
person
GEHL 1555 สุขภาพเพื่อชีวิต (2/2556)

ผู้สอน
นางสาว ยุวดี ตรงต่อกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GEHL 1555 สุขภาพเพื่อชีวิต (2/2556)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9528

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สุขภาพเพื่อชีวิต (GEHL 1555) อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย สอนให้กับนักศึกษาป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เท่านั้น

วิชานี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกำลังเพื่อสุขภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)