เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GEHL 1555 สุขภาพเพื่อชีวิต (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุขภาพเพื่อชีวิต (GEHL 1555) อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย สอนให้กับนักศึกษาป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เท่านั้น

วิชานี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกำลังเพื่อสุขภาพ