homeGEHL 1555 สุขภาพเพื่อชีวิต (2/2556)
personperson_add
GEHL 1555 สุขภาพเพื่อชีวิต (2/2556)

ผู้สอน
นางสาว ยุวดี ตรงต่อกิจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GEHL 1555 สุขภาพเพื่อชีวิต (2/2556)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9528

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สุขภาพเพื่อชีวิต (GEHL 1555) อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย สอนให้กับนักศึกษาป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เท่านั้น

วิชานี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ การดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกำลังเพื่อสุขภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)