ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานโลจิสติกส์