ระเบียบวิธีวิจัยทางโลจิสติกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาวิธีการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในงานโลจิสติกส์