homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ม.2-56
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ม.2-56

ผู้สอน
นาง รุ่งนภา กลิ่นกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ม.2-56

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9561

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ บทบาท องค์ประกอบ หลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยี การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนำเสนอวิธีการ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการเทคโนโลยี และการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง ได้รับการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพสุจริตเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด ง ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔ ง ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔  ง ๔.๑ ม.๒/๑,

  ม.๒/๒ ม.๒/๓

รวมตัวชี้วัด  ๑๑  ตัวชี้วัดClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)