การวิจัยทางธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

Power point ที่ใช้ในการสอนรายวิชา การวิจัยทางธุรกิจ 

ตามคำอธิบายรายวิชา 

ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ