เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิจัยทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Power point ที่ใช้ในการสอนรายวิชา การวิจัยทางธุรกิจ 

ตามคำอธิบายรายวิชา 

ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ