homeการวิจัยทางธุรกิจ
personperson_add
การวิจัยทางธุรกิจ

ผู้สอน
อังคณา ธรรมสัจการ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิจัยทางธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9576

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Power point ที่ใช้ในการสอนรายวิชา การวิจัยทางธุรกิจ 

ตามคำอธิบายรายวิชา 

ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)