homeการวิจัยทางธุรกิจ
person
การวิจัยทางธุรกิจ

ผู้สอน
อังคณา ธรรมสัจการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยทางธุรกิจ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9576

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Power point ที่ใช้ในการสอนรายวิชา การวิจัยทางธุรกิจ 

ตามคำอธิบายรายวิชา 

ความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งสมมุติฐานในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์และสรุปผลงานวิจัยเพื่อสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)