เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PHSC 380 การเตรียมฝึกปฏิบัติการสาธารณสุขรวบยอด (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่มีการจัดกิจกรรมในด้านการให้บริการ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาชุมชน หรือกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

รูปแบบการฝึกใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เป็นดังนี้
1. จัดให้ฝึกปฏิบัติการ  ณ โรงพยาบาลสส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อำเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. ระยะเวลา 13 สัปดาห์
2. จัดให้ฝึกปฏิบัติการ ณ ศูนย์สุขภาพทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. คนละอย่างน้อย 3 ชั่วโมง