เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(2-2556) 988-325 Image processing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

988-325  Image processing

การให้คะแนน Scoring คะแนนรวม 100%

สอบกลางภาค Midterm exam   35%

สอบปลายภาค Final exam  30% 

Assignment and HW  25%

Quiz เข้าห้องเรียน    10%