homeวิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล
personperson_add
วิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล

ผู้สอน
นางสาว จิดาภา อุ่นสุดคลอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9593

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนรัตนาธืเบศร์ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)