เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนรัตนาธืเบศร์ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556