วิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนรัตนาธืเบศร์ที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556