ฟิสิกส์ ม.6 (ครูสิริกมล พุทธรักษา)

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์ ระดับ ม.6 เพื่อศึกษาเนื้อหาด้านไฟฟ้าและเรื่องต่างๆ